Dù tượng phật bà Quán Âm Bồ Tát bằng gỗ hay bằng sứ không quan trọng bằng cái tâm sống hướng thiện